DANSK IT's vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er DANSK IT (Danish IT Society). Dens hjemsted er København. Som binavn føres: Dansk Dataforening, Dataforeningen, Dansk Databehandlingsforening og Dansk Tekstbehandlingsforening. Foreningen kan efter anmodning og behov oprette lokalafdelinger.

§ 2. Formål

Foreningens formål er:
at fremme og understøtte it hvor dette skaber værdi for samfundet og den enkelte,
at samle, styrke og udvikle it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed og
på et uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser.
 

§ 3. Medlemmer

Som foreningens medlemmer kan optages personer, som har særlig interesse for informationsteknologiens udvikling, formidling eller anvendelse i såvel private som offentlige virksomheder. Der findes tre medlemskategorier: Almindeligt medlemskab, medlemskab for studerende og medlemskab for pensionister. Bestyrelsen er bemyndiget til over for foreninger svarende til DANSK IT at tilbyde associeret medlemskab for sådanne foreningers medlemmer, herunder evt. generelle rabatter på kontingent, publikationer m.v. Det samme gælder for virksomheder og lignende, der beskæftiger et betydeligt antal medarbejdere, som har eller ønsker medlemskab. Med mindre andet særligt fremgår af vedtægterne, er alle medlemmer ligestillet. Ønske om optagelse som medlem rettes til foreningens sekretariat. Bestyrelsen afgør endeligt, om optagelse kan finde sted. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat og har virkning fra udløbet af den periode, medlemmet har betalt kontingent for.

Udover ovennævnte er de af foreningen akkrediterede PC-kørekorts-testcentre medlemmer af foreningen med samme rettigheder som almindelige medlemmer. Medlemskabet ophører ved akkrediteringens ophør. De nærmere regler for dette medlemskab fastsættes af bestyrelsen.

§ 4. Kontingent og regnskabsår

Kontingentet for de enkelte medlemskategorier fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§ 5. Foreningens ledelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelse og revisorer, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer.

Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter, ansætter direktionen, udpeger fagråd, udvalg og komiteer samt giver retningslinier for foreningens drift. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens samarbejde med andre foreninger og lign. i ind- og udland samt for kontakt til myndighederne.

Bestyrelsen konstituerer sig med bl.a. formand og 2 næstformænd og kan nedsætte et forretningsudvalg, der varetager foreningens daglige ledelse i henhold til en af bestyrelsen fastsat forretningsorden. Formanden og de 2 næstformænd skal være medlem af forretningsudvalget.

Fagrådene planlægger og gennemfører foreningens medlemsrettede aktiviteter inden for fagrådets emnekreds. Antallet af fagråd og deres sammensætning fastsættes af bestyrelsen. Fagrådene kan nedsætte arbejdsgrupper og arrangementskomiteer samt etablere studiekredse. Udvalg, komiteer og lignede kan nedsættes af bestyrelsen til varetagelse af opgaver, der falder uden for fagrådenes områder eller er af midlertidig karakter.

§ 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå:

 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og valg af revisorer
7. Eventuelt

Af dagsordenen skal fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlemmer og revisorer, forslag om kontingentets størrelse samt bestyrelsens egne forslag til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, eller til kandidater skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da senest 14 dage efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.

§ 7. Valg

Bestyrelsen består af min. 7 og max. 12 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted to gange.

Formand og næstformænd vælges af bestyrelsen af dens midte på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden vælges for tre år ad gangen, genvalg kan finde sted 1 gang. Næstformændene vælges for et år ad gangen, genvalg kan finde sted.

§ 8. Afstemning og ændring af vedtægterne

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, jf. dog nedenfor:
Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Hver stemmeberettiget kan stemme på indtil det antal kandidater, der skal vælges. Kandidater med de højeste stemmetal er valgt. Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages en lodtrækning mellem de således berørte kandidater.

Forandringer i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, såvel som foreningens frivillige opløsning, af hvem denne end foreslås, kan kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.

Medlemmer, der er afskåret fra at være til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved brev. Den skriftlige stemme skal være foreningens revisor i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

§ 9. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller med sekretariatets leder. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom skal beslutning herom være truffet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv tegningsfuldmagt til sekretariats leder og øvrige medarbejdere.

§ 10. Revision

Revision af foreningens regnskab foretages af en statsautoriseret revisor og eventuelt af en kritisk revisor.

§ 11. Foreningens opløsning

Foreningens kan opløses ifølge generalforsamling, jf. § 8. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue velgørende og/eller almene formål efter bestyrelsens beslutning.