Generalforsamling 2017

Bestyrelsens forslag til til ændring af regnskabsåret og forslag til ændring af vedtægter

Skriftlig motivation af indstilling til ændring af regnskabsåret

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at regnskabsåret ændres fra 1. april – 31. marts til at følge kalenderåret 1. januar – 31. december.

Baggrunden for forslaget er, at der i dag er et uheldigt sammenfald mellem DANSK IT’s absolut travleste periode og regnskabsafslutningen. DANSK IT’s største aktivitet ligger lige op til regnskabsafslutningen, hvilket gør planlægningen af foreningens økonomi unødig kompliceret og usikker. Derudover betyder det et uhensigtsmæssigt ressourcetræk i sekretariatet.

En ændring af regnskabsåret til at følge kalenderåret vil sikre en bedre udnyttelse sekretariatets ressourcer samt styrke mulighederne for en bedre økonomistyring.

Skriftlig motivation af indstilling til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har i det forgangne år set på foreningens vedtægter og besluttet, at de trænger til en opdatering. Formålet har først og fremmest været at skabe større tydelighed og skabe større klarhed, der hvor de nuværende vedtægter kan skabe tvivlsspørgsmål. Formålet har således ikke været at ændre i den grundliggende substans, men at modernisere foreningens vedtægter.

Foreningens formål står således uændret, og vi er fortsat en forening for alle dem, der har interesse i medlemskab, og som direkte eller indirekte vil arbejde for foreningens formål.
Bestyrelsen og forretningsudvalgets arbejdsdeling og ansvar er uændret og de overordnede rammer for generalforsamlingen er ligeledes uændret.

Der er udarbejdet en sammenstilling af de nuværende vedtægter med forslaget til de nye vedtægter, som kan læses her. De foreslåede nye vedtægter er vedlagt i deres helhed her. 

De foreslåede nye vedtægter er nemmere at læse med en langt mere overskuelig punktopdeling.

I bestyrelsen mener vi, at de foreslåede vedtægter giver DANSK IT et bedre og mere klart grundlag at virke på. Bestyrelsen indstiller derfor de foreslåede nye vedtægter til generalforsamlingens godkendelse.

Der nogle få substantielle ændringer. 

Der er i dagsordenen for generalforsamlingen indføjet et fast punkt til forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen foreslås ændret til tre måneder før generalforsamlingen. Dette skyldes et ønske om, at give bestyrelsen mulighed for kvalificeret at kunne behandle forslagene.

Det præciseres i vedtægterne, at medlemmer af udvalg og fagråd, skal være medlemmer af foreningen.

Der er ting, der er skrevet ud af vedtægterne, såsom testcentrenes rolle, muligheden for at oprette lokalafdelinger og beskrivelsen af forskellige medlemstyper. Dette betyder ikke, at der ikke kan oprettes lokalafdelinger eller, at der fremover vil være forskellige medlemskategorier, men blot, at det ikke er behov for at dette specifikt er vedtægtsreguleret.

Sammenstilling af de nuværende vedtægter med forslaget til de nye vedtægter 

De foreslåede nye vedtægter i deres helhed 

Dagsorden for generalforsamling