Debat: Replik til Dansk IT’s notat om digitalisering af valghandling

Dansk IT’s ekspertgruppe for bæredygtig digitalisering har begået et notat, hvori den gør sig til talsmand for, at vi ikke skal ændre den form, hvorunder vore valg til kommunalbestyrelser, Regionsråd og Folketing foregår.

Det eneste alternativ, man åbenbart har haft i tankerne, er at erstatte papirstemmesedlerne med en direkte elektronisk registrering på de traditionelle valgsteder. Såfremt man alene har de to valghandlinger i tankerne, som indtræffer ca. hvert andet år, kan notatets konklusion måske forsvares.

Den største indvending mod digitalisering i Dansk IT’s notat knytter sig til en bestemt type maskiner på valgstederne, hvor sporbarheden går tabt. Lige netop det problem burde jo kunne løse ved, at maskinerne læste afkrydsningen på et papir. Så ville optællingen gå meget hurtigt, og kontroltælling stadig være muligt.

Men det forekommer mig at være et endog meget snævert udgangspunkt. Det i øvrigt meget velargumenterede notat mangler for det første fuldstændig at redegøre for

  1. Er der konkrete problemer med den nuværende procedure, i så fald hvilke?
  2. Kunne ny teknologi løse nogen af disse eventuelle problemer?

Men selv denne formulering er for snæver. Thi siden kommunalreformen i 2007 har vi set en stadig faldende valgdeltagelse og faldende interesse for det politiske arbejde. Tværtimod oplever vi en stigende politikerlede, et Folketing præget af levebrødspolitikere, som aldrig har haft et almindeligt arbejde, en kommunal forvaltning, hvor mere og mere afgøres af embedsmænd uden om de folkevalgte osv. Så i mine øjne burde Dansk IT kunne levere et politisk notat, der giver et meget bredere syn på, hvad en digitalisering kunne indebære.

  1. Beskrive områder, hvor en udnyttelse af Internet, elektroniske systemer mm. kunne forbedre vor politiske kultur, fx ved at tillade større adgang til vælgerinddragelse.
  2. Påpege, hvorledes elektroniske systemer kunne gøre dette muligt.

For mig at se er tiden løbet fra den måde, vort Folketing fungerer på. Dels befolkes som nævnt tinget af levebrødspolitikere. Dels er ideen om, at man som valgt i et bestemt lille geografisk område for at repræsenterede dette, helt ude af trit med virkeligheden, hvor partierne styrer både udpegning af kandidater og dels i stor udstrækning, hvordan disse som folketingsmedlemmer senere skal stemme. Den schweiziske model med hyppige folkeafstemninger kunne råde bod på meget at dette. Det ville ændre lidt på magtfordelingen i det repræsentative demokrati, men kun til det bedre.

Regionerne, der ikke har selvstændig skatteudskrivning, er et helt overflødigt administrativt led. Og deres bestræbelser på at etablere kæmpesygehuse mangler endnu at bevise sin værdi. Den folkelige indflydelse er allermindst i Regionerne, og her ser vi også mange skandaler vedr. byggeri, valg af IT-systemer mm. Regionerne burde nedlægges og hospitalsvæsnet overdrages til kommuner eller en statslig styrelse.

I de store kommuner, vi fik efter kommunalreformen, er der blevet alt for langt mellem borger og byråd. Og politikerne kan slet ikke håndtere embedsværket, så alt for meget afgøres uden politisk medvirken.

Mange afgørelser kunne med fordel gøres til genstand for folkeafstemninger via Internet, både på kommunalt plan og på landsplan. Teknikken skal jeg ikke gøre mig klog på. Men NemID kan bruges af det offentlige til alt mulig kommunikation, så man skulle tro, at det kunne bruges til at sikre identifikation.

Med en sådan løsning kunne man i princippet holde valg/afstemninger så hyppigt, det skulle være og spare det enorme praktiske arbejde med valglokaler, tilforordnede, lukkede skoler osv.

Det største problem ved at udskifte fysisk fremmøde med en stemmeafgivning via Internet må knytte sig til, at det bliver vanskeligt at sikre sig, at stemmen rent faktisk afgives af den rigtige person.

Der vil være mulighed for lidt snyd, men værre i de store indvandrer ghettoer domineret af klaner og patriarkalsk ”styre”. Her kan man frygte, at stemmeafgivningen ikke er korrekt.

Copyright

Knud H. Thorup
Rønnebærhaven 24
3500 Værløse
knud@thorup.onl

Knud Thorups debatindlæg er et modsvar på debatpapir fra DANSK IT’s ekspertgruppe for bæredygtig digitalisering.

Deltag i debatten i DANSK IT's LinkedIn-gruppe

Som medlem af DANSK IT har du mulighed for at få dit faglige budskab ud til it-interesserede via det ugentlige nyhedsbrev. Læs mere om mulighederne