DANSK IT hilser opgør med udbudsregime velkomment

Et nyt udkast til forslag til ny udbudslov, der netop har været i høring, indleder et opgør med det eksisterende udbudsregime. Skal regimet helt væltes, er der dog behov for, at loven giver mulighed for endnu større fleksibilitet i udbudsprocessen, mener DANSK IT.

DANSK IT er overordnet meget positivt indstillet over for udsigten til, at der snart kan blive vedtaget en ny udbudslov, der kan afløse det eksisterende udbudsregime.

Det er på tide, at den danske lovgivning på området dels bliver sammenlignelig med vore nabolandes, dels at reglerne bliver så klare og utvetydige, at fortolkningsrummet for afgørelsen af eventuelle klagesager er minimeret bedst muligt.

I forhold til Klagenævnet for Udbud har problemet især været, at der på it-området har været mange uensartede og meget rigide fortolkninger, som ikke har taget hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for it-udbud. DANSK IT ser frem til, at det med den nye lov bliver mere tydeligt for alle parter, hvilke udbudsformer der kan anvendes og at der tilstræbes en betydeligt videre adgang til de fleksible udbudsformer, som ofte vil være relevante ved udbud af komplekse it-ydelser.

Det er også prisværdigt, at man ønsker, at skabe en lov, der som man skriver ” i videst muligt omfang fører til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger for såvel ordregivere som tilbudsgivere”. Ligesom det er er prisværdigt, at man fastslår sunde principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet

Det væsentlige er herefter, at lovens ordlyd og den efterfølgende fortolkning også reelt understøtter intentionen om at skabe større agilitet og give tilstrækkelig adgang til at vælge de mere fleksible udbudsformer.

DANSK IT har i sit høringssvar noteret sig en række områder, hvor man med fordel kan give mulighed for endnu større agilitet og fleksibilitet end udkast til lovforslaget lægger op til:

Fleksible procedurer

Det er et væsentligt fremskridt, at adgangen til de mere fleksible udbudsprocedurer for konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling udvides. Netop for it-projekter har det stor betydning at kunne benytte disse dialogbaserede udbudsformer, da det er vanskeligt med succes at specificere den ønskede ydelse fuldt ud på forhånd. Desuden udvikler teknologien sig hastigt og det er til stor nytte at kunne inddrage læring fra udbudsprocessen i det videre udviklingsforløb.

DANSK IT ser gerne, at de ordregivende myndigheder gives tilnærmelsesvis fuld frihed til at vælge udbudsformen konkurrencepræget dialog uden at skulle begrunde valget yderligere. Det er vores forventning, at langt de fleste it-udbud vil have en karakter, der begrunder brug af konkurrencepræget dialog og der inden for direktivets ordlyd vil være mulighed for yderligere at liberalisere adgangen til denne udbudsform for komplekse it-projekter.

DANSK IT vil desuden anbefale, at der skabes et let forståeligt overblik over de forskellige udbudsformer og deres indbyrdes forskelle og ligheder, særligt forholdet mellem udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog.

Dialog

Det er ligeledes et væsentligt fremskridt, at lovudkastet understøtter yderligere dialog mellem ordregiver og potentielle tilbudsgivere.

DANSK IT ser særligt frem til, at dialogen understøttes i praksis og vil lægge stor vægt på, at loven formuleres med en sådan klarhed, at der ikke gennem efterfølgende klagenævnskendelser sker en begrænsning af adgangen til dialog.

Gennemsigtighed i tilbudsevalueringen

DANSK IT er som udgangspunkt enig i, at der på forhånd skal være gennemsigtighed omkring evalueringskriterier og -metode men vil samtidig opfordre til, at der gennem lovteksten eller forarbejderne sikres en fortsat adgang til ordregivers skøn inden for de offentliggjorte rammer. For eksempel bør ordregiver ikke tvinges til at anvende pointmodeller, hvor rent kvalitative evalueringsmodeller er mere egnede.

Hvis der ikke levnes plads til ordregiverens sammenhængende forretningsmæssige vurdering ved evalueringen af de indkomne tilbud, er der stor risiko for, at tilbuddene vil blive indrettet for meget efter tildelingskriterierne og ikke efter ordregivers reelle behov. Dermed kommer hele udbuddet reelt til at handle om, hvilken tilbudsgiver der er mest kreativ i forhold til at få sit tilbud til at falde godt ud i forhold til kriterierne frem for at fokusere på den tilbudte leverance.

Ændringer af kontrakter

DANSK IT kan tilslutte sig, at der gives større fleksibilitet til at foretage mindre ændringer af indgåede kontrakter og ser frem til at følge, at denne mulighed også accepteres i praksis. Dog vil vi opfordre til, at adgangen til gentagne gange at foretage supplerende anskaffelser fra den eksisterende leverandør, hver gang op til 50% af værdien af den oprindelige ydelse, præciseres yderligere. Ved komplekse it-leverancer vil alle supplerende ydelser fra andre end den nuværende leverandør typisk medføre væsentlig ulempe, og forarbejdernes bemærkning om, at bestemmelsen kun finder anvendelse, når den oprindeligt udbudte hovedydelse ellers ville fremstå som ufærdig, kunne med fordel indarbejdes i bestemmelsen.

Små og mellemstore virksomheder

Lovudkastets bestemmelse om opdeling af kontrakter må forventes at være et positivt bidrag til at give mindre virksomheder muligheder for at byde, hvilket særligt på it-området kan være fremmende for innovationen.

DANSK IT’s høringssvar kan læses i sin helhed her