Konferencens temaer

Lederskab
Digitaliseringen fylder mere og mere i den offentlige sektor. Det stiller krav til de ledere, der skal drive og navigere i den digitale udvikling. Dette tema sætter fokus på digitalt lederskab og de nye ledelsesroller og –tilgange, som digitaliseringen fordrer. 

Temaet belyser forskellige aspekter af digitalt lederskab og stiller blandt andet skarpt på, hvilke kompetencer der skal til for at lede i et samfund, der bliver mere og mere digitalt. 
Hvordan bliver vi bedre til at lede organisationer gennem forandringer, og kan vi arbejde mere gevinstdrevet? Hvad betyder digitaliseringen for den strategiske ledelses rolle og det at være topleder i forhold til at kunne lede gennem visioner og klare forventninger og samtidig være tæt på? Temaet ser også nærmere på samspillet mellem it-ledelsen og forretningsesledelsen.

Kommunikation og sammenhængende brugerrejser

Sammenhængende brugerrejser og en bedre digital kommunikation er et af de centrale fokusområder i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dette tema stiller skarpt på samspillet og kommunikationen mellem det offentlige og brugerne, herunder brugerinddragelse, selvbetjeningsløsninger og servicedesign. 

Et af succeskriterierne for digitaliseringen er, at brugerne oplever, at det er let for dem at agere digitalt og at de digitale services giver dem en konkret værdi. Det kræver, at det offentlige stiller digitale muligheder og løsninger til rådighed for brugerne ift. selvbetjening og kommunikation. Det forudsætter samtidig, at der er fokus på den samlede brugerrejse og godt servicedesign, hvilket også stiller krav til de offentlige myndigheders samarbejde på tværs og det offentliges involvering af brugerne i udformning af løsninger. Brugervenlighed er stadig i centrum, men skal derfor nu ses i en bredere kontekst, der ikke blot har fokus på den enkelte løsning men også imod på den samlede serviceoplevelse for brugerne.

Fundamenter og infrastruktur
En fællesoffentlig digitalisering forudsætter et fælles digitalt fundament. Fokus på dette tema er data, standarder og arkitekturer, der tilsammen udgør den digitale infrastruktur.


Sikkerhed

Digitaliseringen giver os muligheder for at skabe bedre løsninger for den enkelte bruger nu og i fremtiden og for at udvikle de interne forretningsprocesser i den offentlige sektor. Men det øger samtidig risikoen for brud på informationssikkerheden. Dette tema stiller skarpt på de sikkerhedsmæssige udfordringer, som digitaliseringen medfører. 

Den øgede dataudveksling- og deling - som blot kommer til at stige i fremtiden – øger behovet for fokus på informationssikkerhed. Brugernes tillid til den offentlige sektors behandling og opbevaring af personfølsomme data og drift af it-infrastrukturer er en betingelse for digitaliseringens succes. 

Dette tema sætter fokus på, hvordan man i den offentlige sektor bedst adresserer de sårbarheder, som er forbundet med informationssikkerhed, og hvordan man på den baggrund får bragt data i spil samtidig med at brugernes tillid til den offentlige sektors forvaltning af data fastholdes og udbygges. Udfordringen er at finde balancen mellem beskyttelse af de personfølsomme oplysninger og brugen af data til at udvikle serviceydelser. 


Lovgivning
Digitaliseringen har gjort sit indtog i den offentlig sektor, men lovgivningen har ikke helt fulgt med og er til tider en barriere for, at den offentlige sektor bedre kan udnytte de muligheder, som digitaliseringen skaber. Dette tema sætter fokus på de lovgivningsmæssige potentialer og udfordringer, som følger med den digitale udvikling.

Hvordan udarbejder vi på bedste vis en digitaliseringsklar lovgivning, der støtter op om og skaber retningslinjerne for den digitale udvikling fremfor at spænde ben for den? Digitaliseringen af den offentlige sektor har både fokus på at skabe værdi for brugeren og øge effektiviteten, men skal samtidig understøttes af en lovgivning, der skaber gennemsigtighed og sikrer retssikkerheden for den enkelte. Tidssvarende lovgivningsmæssige rammer har et enormt potentiale i forhold til at reducere sagsbehandlingsprocesser og forenkle regler til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdere. 

Fremtid
Der tales om ’Digital disruption’, kunstig intelligens og Robotics alle vegne - også i den offentlige sektor er det på dagsordenen. Vi kigger alle frem i håb om at få et smugkig på, hvad den digitale fremtid bringer. Dette tema sætter fokus på digitale trends og tendenser.

Hvad kan vi forvente af fremtidens digitale løsninger og muligheder? Og hvem i Danmark er allerede godt på vej? Smart city-tankegangen udnytter digitaliseringen til fordel for både borgere og virksomheder, og den mere og mere åbne tilgang til data skaber gode muligheder for vækst. Vi stiller skarpt på den digitale fremtid med inspiration fra udlandet og ’frontløbere’ i Danmark.  

Velfærd

Velfærdsydelser bliver i højere og højere grad leveret ved hjælp af digitale eller teknologiske løsninger. Digitaliseringen åbner op for mere sammenhængende patient- og borgerforløb, bedre koordinering på tværs af sektorer, større effektivitet og ikke mindst øget kvalitet. Samtidig gør digitalisering det muligt for borgerne at tage mere ansvar og spille en mere aktiv rolle – fx i forhold til eget helbred. Omdrejningspunktet for temaet er at adressere hvordan digitale løsninger understøtter kerneopgaverne i sundhedsvæsenet og samtidigt understøtter et bedre samarbejde til andre sektorer. Ambitionen er ligeledes at sætte fokus på, hvordan digitaliseringen udfordrer den måde vi leverer velfærdsydelser på og tvinger til nytænkning. 

Kompetencer
Hvilke kompetencer skal der til for at drive digitaliseringen frem? Og hvordan sikrer vi, at vi skaber tilstrækkeligt it-kompetente borgere, medarbejdere, iværksættere og forbrugere til at fastholde Danmark som teknologisk foregangsland? Dette tema lægger op til en diskussion af digital dannelse og hvilke kompetencer, det er nødvendigt at have for individet, borgeren, medarbejderen, iværksætteren og forbrugeren i det digitale samfund. Digitale kompetencer fylder mere og mere på den politiske dagsorden og dette tema byder på debatter og best practice på området.

Digitale løsninger

Dette tema præsenterer hands-on oplæg og digitale løsninger over en variation af temaer præsenteret af konferencens sponsorer.